Landgoed Welderen: 0481-376591 / Restaurant: 0481 350 200 info@welderen.nl

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier voor een lidmaatschap:

  • komt tussen u en Exploitatiemaatschappij Welderen B.V. een Speelrechtovereenkomst tot stand op basis waarvan u m.i.v. de aanvangsdatum speelrecht heeft voor de categorie waarvoor u opteert;
  • bent u m.i.v. de aanvangsdatum lid van de vereniging Golfclub Welderen;
  • gaat u akkoord met de Speelrechtovereenkomst, Verenigingsstatuten en Huishoudelijk Reglement alsmede de ‘Gebruiks-/speelrechtovereenkomst Golfclub Welderen’ en accepteert u de daarin voor u als speelgerechtigde en als verenigingslid vastgelegde en daaruit voortvloeiende rechten en plichten;                     
  • bent u akkoord met de speelmaandverdeling zoals vermeld op de bijlage; bij beëindiging van het speelrecht tijdens een speeljaar (01/04 tot 01/04 daarop volgend) vindt restitutie plaats conform deze maandverdeling. 

Bovenstaande stukken liggen bij de receptie ter inzake en ontvangt u na inschrijving per mail van de ledenadministratie. U heeft de mogelijkheid uw inschrijving binnen 14 dagen te herroepen mocht u er niet mee akkoord gaan.

 

Opzegging

Voor de voorwaarden van opzegging verwijzen wij u naar de Speelrechtovereenkomst.

 

Lockerhuur:

  • De huurtermijn loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend (synchroon met clubjaar).
  • Opzegtermijn lockerhuur en buggystalling dient uiterlijk 1 maand voor 1 april van het volgend jaar bij Golfbaan Landgoed Welderen bv binnen te zijn. Opzegging is alleen rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van Golfbaan Landgoed Welderen bv.
  • U zorgt zelf voor een hangslot voor aan de locker.

 

Automatische incasso

Speelvergoeding in maandelijkse termijnen incl. clubcontributie

 

Omstreeks maart wordt er een factuur gestuurd, waarbij 4% extra rentevergoeding voor de automatische incasso zal worden berekend.
De factuur zal in 12 gelijke maandelijkse termijnen worden afgeschreven.

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

  • Golfbaan Landgoed Welderen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een lidmaatschap van de golfbaan.
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Golfbaan Landgoed Welderen.

U dient steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien er geen incasso mogelijk is en er geen betaling heeft plaats gevonden dan kan Golfbaan Landgoed Welderen de vordering uit handen geven, waarbij alle kosten betreffende gerechtelijke en buiten gerechtelijk worden doorbelast.

 

Bovengenoemde machtigt hierbij Golfbaan Landgoed Welderen t.n.v. Exploitatie Maatschappij Welderen maandelijks, tot wederopzegging de termijnbedragen van het lidmaatschap af te schrijven van zijn of haar IBAN nummer.

De terugboekingstermijn is 56 kalenderdagen.

  

Bij opzegging van het lidmaatschap gedureden het speeljaar wordt het totaal te betalen speelrecht berekend conform de maandverdeling. De incasso met maandelijks dezelfde tarieven verschikt van de werkelijke maandverdeling en daarom ontvangt u nog een eindafrekening.

 

Privacy

Bij ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u tevens akkoord met de privacy policy van Golfbaan Landgoed Welderen en Golfclub Welderen, welke te vinden zijn op de sites www.welderen.nl en www.golfclubwelderen.nl